"زندگی کردن نادرترین چیز در جهان است. بیشتر مردم وجود دارند، فقط همین." - اسکار وایلد