"زندگی یک درس طولانی در فروتنی است." - جی ام باری، "وزیر کوچک"