"شما در زندگی با شکست های زیادی روبرو خواهید شد، اما هرگز اجازه ندهید که شکست بخورید." - مایا آنجلو، "و هنوز برمی خیزم"